با کربن موجود در بدن میتوان چند مداد سیاه ساخت؟

با کربن موجود در بدن میتوان چند مداد سیاه ساخت؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی