اگر ساعت 8 شب ب رختخواب بروی و ساعت را برای 9صبح کوک کنی وقتی بیدار شوی چند ساعت خوابیده ای؟

اگر ساعت 8 شب ب رختخواب بروی و ساعت را برای 9صبح کوک کنی وقتی بیدار شوی چند ساعت خوابیده ای؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی