قدرت بینایی جغد چند برابر انسان است ؟

قدرت بینایی جغد چند برابر انسان است ؟

تاکنون 17 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • 82 برابر (13 نفر)
  • 36 برابر (4 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی