قدرت بینایی جغد چند برابر انسان است ؟

قدرت بینایی جغد چند برابر انسان است ؟

تاکنون 7 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • 82 برابر (7 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی