گاهي اوقات ماهي هاي قرمز در تنگ شيشه اي براي تنفس به سطح آب مي آيند. علت چيست؟

گاهي اوقات ماهي هاي قرمز در تنگ شيشه اي براي تنفس به سطح آب مي آيند. علت چيست؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی