یک انسان ..... ثانیه بعد از قطع گردن هنوز به هوش است.

یک انسان ..... ثانیه بعد از قطع گردن هنوز به هوش است.

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی