حیوانی که قادر نیست مزه شیرین را تشخیص دهد

حیوانی که قادر نیست مزه شیرین را تشخیص دهد

تاکنون 15 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • گربه (13 نفر)
  • سگ (2 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی