از روغن ترمز به عنوان یك مایع استاندارد در ترمزهای روغنی استفاده می شود زیرا فشاری كه به یك نقطه ی آن وارد می شود..

از روغن ترمز به عنوان یك مایع استاندارد در ترمزهای روغنی استفاده می شود زیرا فشاری كه به یك نقطه ی آن وارد می شود..

تاکنون 13 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • به دیواره ی كف ظرف یكسان وارد می شود (7 نفر)
  • به یك نسبت به همه جای آن وارد می شود (6 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی