حرکات کدام موجود 10 برابر سریعتر از سریعترین حرکات انسان است؟

حرکات کدام موجود 10 برابر سریعتر از سریعترین حرکات انسان است؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی