با برداشتن تخمدانها عمر بیمار بطور متوسط چند سال کمتر میشود ؟

با برداشتن تخمدانها عمر بیمار بطور متوسط چند سال کمتر میشود ؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی