معنی کلمه \\"cruler\\"چیست؟

معنی کلمه \\"cruler\\"چیست؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی