آن چیست؟چهل قوطي چهل من قوطي چهل تا عروس توي يک قوطي. ؟

آن چیست؟چهل قوطي چهل من قوطي چهل تا عروس توي يک قوطي. ؟

تاکنون 17 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • عرق چهل گیاه (13 نفر)
  • چهل بطری شراب (4 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی