برای هر چیزی زکاتیست و زکات بدن روزه است.این حدیث از کیست؟

برای هر چیزی زکاتیست و زکات بدن روزه است.این حدیث از کیست؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی