کدام سوره با بسم الله الرحمن الرحیم آغاز نمی شود؟((کاشف عدسی

کدام سوره با بسم الله الرحمن الرحیم آغاز نمی شود؟((کاشف عدسی

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی