امام خمینی استقلال کشور را در کدام یک از رویکرد های زیر دانستند؟

امام خمینی استقلال کشور را در کدام یک از رویکرد های زیر دانستند؟

تاکنون 29 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • توجه به تعالیم اسلام (19 نفر)
  • از خود گذشتگی مسلمانان (10 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی