امام خمینی استقلال کشور را در کدام یک از رویکرد های زیر دانستند؟

امام خمینی استقلال کشور را در کدام یک از رویکرد های زیر دانستند؟

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • از خود گذشتگی مسلمانان (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی