مثل یک درنای زیبا تا افق پرواز کن این شعر از کیست

مثل یک درنای زیبا تا افق پرواز کن این شعر از کیست

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی