قدیمی ترین اثاری که به نثر فارسی ترجمه یا نگاشته شده مربوط به کدام دوره است؟**abdolla**

قدیمی ترین اثاری که به نثر فارسی ترجمه یا نگاشته شده مربوط به کدام دوره است؟**abdolla**

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی