به ملازمان سلطان که رساند این دعارا/که به ....پادشاهی ز کرم دهد گدارا

به ملازمان سلطان که رساند این دعارا/که به ....پادشاهی ز کرم دهد گدارا

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی