ای آنکه غمگنی و سزاواری ----- وندر نهان سرشک همی‌باری

ای آنکه غمگنی و سزاواری ----- وندر نهان سرشک همی‌باری

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی