بخشودن و بخشیدن هر کدام به ترتیب چه مفهومی دارند؟

بخشودن و بخشیدن هر کدام به ترتیب چه مفهومی دارند؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی