بیت / این زمان عاشق سر گشته فراوان دارد کی سر برگ من بی سر وسامان دارد از کدو شاعره

بیت / این زمان عاشق سر گشته فراوان دارد کی سر برگ من بی سر وسامان دارد از کدو شاعره

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی