کدام سروده نیما را می توان بشارت دهنده شعره نیمایی (شعر نو)شمرد؟

کدام سروده نیما را می توان بشارت دهنده شعره نیمایی (شعر نو)شمرد؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی