بار الهی چه عملی از بندگانت تو رامتعجب می کند؟

پرسیدم: بار الهی چه عملی از بندگانت بیشاز همه تو را به تعجب وا می‌دارد؟ پاسخآمد: اینكه شما تمام كودكی خود را درآرزوی بزرگ شدن به سر می‌برید و دورانپس از آن را نیز در حسرت بازگشت به كودكیمی‌گذرانید. اینكه شما سلامتی خود رافدای مال‌ اندوزی می‌كنید و سپس تمامدارایی خود را صرف بازیابی سلامتیمی‌نمایید. اینكه شما به قدری نگرانآینده‌اید كه حال را فراموش می‌كنید،در حالی كه نه حال را دارید و نه آیندهرا. این كه شما طوری زندگی می‌كنید كهگویی هرگز نخواهید مرد

و چنان گورهای شما را گرد و غبارفراموشیدر بر می‌گیرد كه گویی هرگز زندهنبوده‌اید. سكوت كردم واندیشیدم، درخانه چنین گشوده، چه می‌‌طلبیدم؟ بلی،آموختن ... پرسیدم: چه بیاموزم؟ پاسخ آمد:بیاموزید كه مجروح كردن قلب دیگران بیشاز دقایقی طول نمی‌كشد ولی برای التیامبخشیدن آن به سالها وقت نیاز است.بیاموزید كه هرگز نمی‌توانید كسی رامجبور نمایید تا شما را دوست داشتهباشد، زیرا عشق و علاقه دیگران نسبت بهشما آینه‌ای از كردار و اخلاق خودشماست. بیاموزید كه هرگز خود را بادیگران مقایسه نكیند، از آنجایی كه هریك از شما به تنهایی و بر حسبشایستگی‌های خود مورد قضاوت و داوری ماقرار می‌گیرد. بیاموزید كه دوستانواقعی شما كسانی هستند كه با ضعف‌ها ونقصان‌های شما آشنایند ولیکن شما راهمانگونه كه هستید و دوست دارند.بیاموزید كه داشتن چیزهای قیمتی و نفیسبه زندگی شما بها نمی‌دهد، بلكه آنچه باارزش است بودن افراد بیشتر در زندگیشماست. بیاموزید كه دیگران را در برابرخطا و بی‌مهری كه نسبت به شما روامی‌دارند مورد بخشش خود قرار دهید و اینعمل را با ممارست در خود تقویت نمایید.بیاموزید كه دو نفر می‌توانند به چیزییكسان نگاه كنند ولی برداشت آن دوهیچگاه یكسان نخواهد بود. بیاموزید كهدر برابر خطای خود فقط به عفو و بخششدیگران بسنده نكنید، بلکه تنها هنگامیكه مورد آمرزش وجدان خود قرار گرفتید،راضی و خشنود باشید. بیاموزید كه توانگركسی نیست كه بیشتر دارد بلكه آنكهخواسته‌های كمتری دارد از همه توانگرتراست. به خاطر داشته باشید كه مردمگفته‌های شما را فراموش می‌كنند و همینمردم اعمال شما را نیز از یاد خواهند بردولی، هرگز احساس شما نسبت به خویش را ازخاطر نخواهند زدود..

فقط کامنت    

ایجاد کننده

این حیوان با تمام کوچکی اش دو معده دارد . موقعی که شیره گل ها را می مکد ، این غذا داخل معده اولی می گردد که به وسیله دریچه ای به معده دومی مرتبط است ؛ وارد می شود . معده دوم عملیات گوارشی را انجام می دهد.

ضرب المثل

با دم شیر بازی کردن (کنایه از انجام کار خطرناک)

مسابقه
برای شرکت در مسابقه، شماره شما باید در سیستم ثبت شود

سوال شماره 21994 تأیید کننده: هومن
- میل به آسایش » و « زیبایی دوستی » بترتيب ازكدام گروه ارزشهاي مورد تمايل انسان مي باشند؟
(1) عاطفي - اقتصادی
(2) زيستي – هنری
(3) عقلاني - عاطفی
(4) اجتماعي - عقلانی
پاسخ صحیح را به صورت
شماره سوال:پاسخ صحیح
به شماره 5000 2853 080 909 پیامک کنید.
مثال: از چپ به راست بخوانید 21994:4
هر روز یک نفر از کسانی که پاسخ صحیح داده باشند به قید قرعه، عضو ویژه اورداپ خواهند شد.
در صورت ویژه بودن امتیاز آن به شما اضافه خواهد شد.

صفحات ایجاد شده توسط اعضا