اگر 2 سيب از 3 سيب برداري چند سيب داري ؟

اگر 2 سيب از 3 سيب برداري چند سيب داري ؟

تاکنون 6 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • 2سیب (3 نفر)
  • 1سیب (3 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی