تركيب شيميائي آن بيشتر از كربن و ئيدروژن مي باشد؟

تركيب شيميائي آن بيشتر از كربن و ئيدروژن مي باشد؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی