چه حیوانی میتواند با زبانش گوشهایش را تمیز کند؟

چه حیوانی میتواند با زبانش گوشهایش را تمیز کند؟

تاکنون 3 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • زرافه (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی