كدام گزینه به كمك ریزوئید ، آب و مواد معدنی را از زمین جذب می كند؟

كدام گزینه به كمك ریزوئید ، آب و مواد معدنی را از زمین جذب می كند؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی