این سخن از کیست؟ اگر کوهها به لرزه در آمدند تو پابرجا و استوار باش.

این سخن از کیست؟ اگر کوهها به لرزه در آمدند تو پابرجا و استوار باش.

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی