کدام حیوان به لحاظ فیزیک بدنی، قادر به دیدن آسمان نیستند ؟

کدام حیوان به لحاظ فیزیک بدنی، قادر به دیدن آسمان نیستند ؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی