برای تولید ۱ لیتر بنزین .... تن گیاه در گذشته مدفون شده است.

برای تولید ۱ لیتر بنزین .... تن گیاه در گذشته مدفون شده است.

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی