((صد تا چاقو بساز یکیش دسته نداره)) یعنی چی؟

((صد تا چاقو بساز یکیش دسته نداره)) یعنی چی؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی