این شعر سعدی اشاره به جهت گیری کدام یک از اولیای خد ادارد ؟تو نه مثل آفتابی که حضور و غیبت افتد دگران روند و آیند و

این شعر سعدی اشاره به جهت گیری کدام یک از اولیای خد ادارد ؟تو نه مثل آفتابی که حضور و غیبت افتد دگران روند و آیند و

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی