امشب صدای تیشه از بیستون نیامد**شاید به خواب شیرین فرهادرفته باشد کدام ارایه دیده میشود؟

امشب صدای تیشه از بیستون نیامد**شاید به خواب شیرین فرهادرفته باشد کدام ارایه دیده میشود؟

تاکنون 5 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • ایهام (4 نفر)
  • تضاد (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی