این شعر ازکیست؟\\\\\\\\\\"تو به من خندیدی/ونمیدانستی/من به چه دلهره از باغچه ی همسایه سیب را دزدیدم/ باغبان در پی من ........

این شعر ازکیست؟\\\\\\\\\\"تو به من خندیدی/ونمیدانستی/من به چه دلهره از باغچه ی همسایه سیب را دزدیدم/ باغبان در پی من ........

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی