در کدام نوع جهش،تعداد نوکلئویید های جهش یافته با ژن طبیعی برابر نخواهد بود؟

در کدام نوع جهش،تعداد نوکلئویید های جهش یافته با ژن طبیعی برابر نخواهد بود؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی