شیمیدان فرانسوی کاشف واکسن سیاه زخم؟

شیمیدان فرانسوی کاشف واکسن سیاه زخم؟

تاکنون 2 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • لویی پاستور (1 نفر)
  • لویی شانزدهم (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی