اولین هنرستان فنی وحرفه ای درایران توسط کی ودر کدام شهر ساخته شد؟؟؟؟؟؟؟

اولین هنرستان فنی وحرفه ای درایران توسط کی ودر کدام شهر ساخته شد؟؟؟؟؟؟؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی