امام خمینی (ره) کدام روز را روز نخستین حکومت الله بر جهان اعلام نمودند؟

امام خمینی (ره) کدام روز را روز نخستین حکومت الله بر جهان اعلام نمودند؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی