در زمان پهلوی دانشجویان ... همدیگرو رفیق صدا می زدند و دانشجویان ... همدیگرو برادر صدا می زدند.

در زمان پهلوی دانشجویان ... همدیگرو رفیق صدا می زدند و دانشجویان ... همدیگرو برادر صدا می زدند.

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی