اولین ماشینی که به ایران آورده شد در زمان کدام پادشاه بود‏?‏

اولین ماشینی که به ایران آورده شد در زمان کدام پادشاه بود‏?‏

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی