مصدق اختیار کدام وزارت خانه را از شاه درخواست نمود؟

مصدق اختیار کدام وزارت خانه را از شاه درخواست نمود؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی