در نتيجه ي حذف كدام گزينه، RNA پيك بالغ نسبت به RNA پيك اوليه كوتاه مي شود؟

در نتيجه ي حذف كدام گزينه، RNA پيك بالغ نسبت به RNA پيك اوليه كوتاه مي شود؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی