این سخن از کیست؟هيچ همنشيني چون اخلاق نيک نيست.

این سخن از کیست؟هيچ همنشيني چون اخلاق نيک نيست.

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی