کدام یک از کلمات زیربه معنای سرمای شدید است‏?‏

کدام یک از کلمات زیربه معنای سرمای شدید است‏?‏

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی