این بیت چند جمله است؟ (دست در دامن مولا زد در که علی بگذر و از ما مگذر)

این بیت چند جمله است؟ (دست در دامن مولا زد در که علی بگذر و از ما مگذر)

تاکنون 14 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • 2 (9 نفر)
  • 3 (5 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی