(هر كه با مردم الفت بگيرد، مردم او را دوست می‌دارند)این حدیث ازکیست؟

(هر كه با مردم الفت بگيرد، مردم او را دوست می‌دارند)این حدیث ازکیست؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی