شاهنامه فردوسی طی چند سال درست شده و دارای چند بیت است

شاهنامه فردوسی طی چند سال درست شده و دارای چند بیت است

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی