استاد سخن و یکه تاز عرصه ی نثر مسجع و شعر عاشقانه کیست؟

استاد سخن و یکه تاز عرصه ی نثر مسجع و شعر عاشقانه کیست؟

تاکنون 3 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • حافظ (3 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی