این سخن از کیست: اگر سخن چون نقره است خاموشی چون زر پر بهاست؟

این سخن از کیست: اگر سخن چون نقره است خاموشی چون زر پر بهاست؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی