اندیشه وقصدانجام کاری را کردن معادل است با.......

اندیشه وقصدانجام کاری را کردن معادل است با.......

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی