نام شهری است که دوحرف اول آن به معنای یک نوع مریضی است وسه حرف آخر آن به معنای کوچک است؟

نام شهری است که دوحرف اول آن به معنای یک نوع مریضی است وسه حرف آخر آن به معنای کوچک است؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی